نمایش دادن همه 6 نتیجه

که اغلب با نام صندلی دوچرخه شناخته میشود . یکی از پنج نقطه تماس دوچرخه با بدن انسان است ، دیگر نقاط شامل دو نقطه در طرفین قرمان و دو نقطه در پدالهای دوچرخه است . این نقاط در اصل وزن دوچرخه سوار را به دوچرخه منتقل می کنند . اما بیشترین میزان انتقال وزن در اغلب اوقات از طریق زین دوچرخه می باشد.

زین دوچرخه عموما بر روی لوله زین نصب میشود و از این طریق قابلیت تنظیم ارتفاع را دراد و از دیگر حالت خود زین بروی لوله زین به سمت جلو و یا عقب نیز تنظیم می شود.